Guidance Program

” width=”211″ height=”64″ /> [/caption]

2016-ban a Csányi Alapítvány elnyerte a „Bonis Bona – a nemzet tehetségeiért”, kiváló tehetséggondozó szervezet díjat.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Alapelv

Valódi társadalmi hatás alkalmi támogatással nem érhető el, csak hosszabb távú, átgondolt, a gyermekeket és a családjaikat egyaránt elérő segítségnyújtással. Személyes törődés, mely különböző életszakaszokban és iskolatípusokban (általános iskola, középiskola, felsőoktatás) más-más módon folyik. Az Alapítvány tehetséget, alkotást tudást és a befektetett munkán alapuló teljesítményt elismerő értékrendet közvetít.

Fejlesztő foglalkozásaink alkalmával  fontosnak tartjuk az élményt nyújtó, aktív ismeretszerzést elősegítő programokat oly módon, hogy azok a gyermekeket kitartásra és a motiváció megőrzésére neveljék.

Hogyan biztosított a Program sikeressége?

Alapítványunkban, Mérési Naptárunknak megfelelően folyamatos szakmai monitoringot végzünk. Egyéni és kis csoportos foglalkozásokat is biztosítunk. Tevékenységünk nem egy helyre kötődik, hanem az országban 6 helyszínen vagyunk jelen: Jászberény, Kaposvár, Nagybajom, Mohács, Pécs, Szeged és vonzáskörzetük.

Csak elkötelezett, elismert szakemberekkel dolgozunk, biztosítva a program magas színvonalú megvalósulását.

A Program a gyermekek aktív bevonása mellett történik, amely során elmondhatják véleményüket, észrevételeiket, ezzel is fejlesztve az Alapítványban folyó munkát. Ezt a célt szolgálva alakult meg az Alapítvány Gyermekparlamentje és íródott meg az Alapítvány Együttélési Szabályzata és Házirendje.

A Program további gazdagítása az együttműködő partnereink által biztosított tevékenységeken keresztül:

 • Ismeretterjesztés és nyelvi fejlesztő foglalkozások a Fulbright ösztöndíjasok aktív közreműködésével. Intenzív nyelvi képzés AIESEC, COMPASS önkéntesek bevonásával (Brazília, Németország, Szingapúr, Kína, Costa Rica, Olaszország)
 • A tudatos pályaválasztásra való felkészítés és a segítő szakmai kapcsolati tőke építése a Kaposvári Egyetem, a Consulting Club és a Mc Daniel College Budapest támogatásával.
 • A tudatos pályaválasztás és továbbtanulás előmozdítása érdekében kis szakmai gyakorlat a BONAFARM cégcsoport támogatásával.
 • NI támogatásával robotok programozása, grafikus programozási nyelv elsajátítása, algoritmikus gondolkodás mélyítése.
 • Szoros együttműködés a Polgár Alapítvánnyal, mely eredményeként az évenként kiírt közös pályázat győztesei részt vesznek a Világ-Sakkfesztiválon.
 • Pénzügyi és gazdálkodási ismeretek megalapozása és fejlesztése az OTP Fáy Alapítvány és az O.K. Központ támogatásával.
 • A szociális és kommunikációs készségek fejlesztése céljából tréningek szervezése a Mathias Corvinus Collegium (MCC) szakembereinek támogatásával.
 • A számítástechnikai ismeretek továbbfejlesztése, coaching az SMP Solutions Kft támogatásával.
 • Tudatos egészségre nevelés a Léghajó Program keretében szervezett tréningek megtartásával.

 

Foglalkozások, programok, szaktáborok a teljesség igénye nélkül

A Közösségi Ház mindennapjait a következetes és kellő alapossággal megtervezett munka jellemzi. Az Életút Programban rögzített szabályok mentén történik a hosszú távú körültekintő tervezés. A hónap folyamán az általános iskolások 26, a középiskolás korosztály számára pedig 29 fejlesztő óra biztosított, valamint egy hónapban három szombaton fejlesztő napok keretén belül biztosítjuk a gyerekeknek a tehetség területüknek megfelelő képzést. Az alapítványi foglalkozások között kiemelt helyen szerepel a minden gyermeket érintő idegen nyelvi oktatás. Az egész tanéven át tartó 5 fordulós nyelvi verseny, mely során az írásbeli tesztek mellett félévkor és év végén alapítványi szóbeli vizsgát tesznek. Ennek eredményeként, nyelvenként és szintenként a legjobban teljesítő diákok csoportja a tanév végi intenzív külföldi nyelvi táborban folytathat tanulmányokat. A fejlesztő foglalkozások másik fókusza az informatika oktatás, ahol cél, hogy az ECDL vizsga megszerzésén felül olyan gyakorlati tudást biztosítsunk tanulóinknak, amely során az okos eszközöket tudatosan és biztonsággal használó felnőttek válnak belőlük. A fejlesztő foglalkozások harmadik alappillére az önismeret és drámafoglalkozás, ami segít leküzdeni a gyermekek hátrányos helyzetéből adódó akadályokat, növeli önbizalmukat és kommunikációs képességüket.

Az Alapítvány Közösségi Házai számos kulturális gazdagító programot szerveznek. Ezen felül gondosan ügyelünk arra, hogy az egyes tanulók támogatása a családok egyensúlyát ne sértse, így nyitott programokat is szervezünk, melyeken a családtagok, testvérek is részt vesznek (Családi Napok, Tehetségnapok, Nyílt napok). A számos, ünnephez kötődő alkalmon túl a szülők részt vesznek a Szülők Akadémiája előadássorozat keretén belül olyan előadásokon, melyek a gyermekeket érintő aktuális problémákat dolgozzák fel, mint például konfliktuskezelés, pozitív kommunikáció, kamaszkor, vagy drogprevenciós előadások. Az év során számos egyéb alakalom is adott a közösségépítésre, ezek sorába tartoznak az alapítványi Foci-, és Sakkbajnokság, a Csányi Band és az Alapítványi kamarazenekari próbák és az évente megrendezésre kerülő Életút Nap ahol tanulóink bemutatják éves tevékenységüket és az év közben elért eredményeiket.

Az iskolaév végeztével a tanulók helyi, belföldi és külföldi tematikus szaktáborokban vesznek részt, ahol a kompetenciaterületek elsajátításának elősegítése folyatódik.

Szociális támogatások

…a teljesség igénye nélkül

A támogatások mértékét és az ösztöndíjak rendszerét a Csányi Alapítvány Támogatási és Ösztöndíj Szabályzata tartalmazza. Támogatottjaink számára minden alapítványi program ingyenes. A támogatás alapelve, hogy egy-egy gyermeknek/családnak nyújtott támogatás akkor a leghatékonyabb, ha nem egyszeri alkalommal történik, hanem folyamatos, támogatottaink egyedi igényeit figyelembe véve életkortól és iskolatípustól függően a biztos munkaerőpiacra kerülésig nyújt rendszeres támaszt. Ez gyermekenként jelenthet akár 10-14 évet. Az alapítványi programokon, valamint a nyári táborokban folyamatosan biztosítunk hideg és meleg étkezést a gyermekek számára. A tanulmányi ösztöndíjakon felül többek között támogatásaink közé sorolható az ECDL és nyelvvizsgadíjak finanszírozása, a művészet és sport területén történő támogatások kifizetése, egészségügyi kiadások fedezése, de szükség szerint ruházkodás, családok rezsiköltségének csökkentésében, tüzelővásárlásban is nyújtunk segítséget. Az oktatási és kulturális szolgáltatások mellett minden tanuló családja rendszeres iskolakezdési tanszer, karácsonyi és élelmiszercsomag támogatást kap, melyek a családok anyagi helyzetétől függően differenciáltak.

Ki kerülhet a Programba?

Az Alapítvány Kuratóriuma, a beválogatást megelőző évben az őszi ülésen dönt arról, hogy az Alapítvány mely térségében hány tanulócsoporttal, és hány fővel bővítheti a tehetséggondozó programját.

Az Életút Programba meghirdetett pályázat útján lehet bekerülni 5. osztályt kezdő tanulóknak, ha a tehetségbeválogatáson nyújtott teljesítményük kiemelkedő és megfelelnek a pályázatban kiírt földrajzi, életkori és szociális feltételeknek. Az aktuális pályázatot az Alapítvány honlapján és Facebook oldalán hozzuk nyilvánosságra. Az Alapítvány munkatársai a tehetségek felkutatása érdekében minden olyan régióban, ahol a pályázatot meghirdették, felkeresik az általános iskolákat, gyermekjóléti szolgálatokat és tájékoztatókat tartanak bemutatva az Alapítvány tevékenységét.

A pályázó gyerekeknek szakembereink által kidolgozott egész napos tehetség-beválogatáson (matematikából és szövegértésből írásbeli tesztek, a többi pályázóval közös tematikus drámajáték, személyes interjú és portfólió bemutatása) kell részt venniük. Az elért eredmények alapján a szakemberek rangsorolják a pályázókat és a Kuratórium dönt arról, hogy ki kerül be az Életút Programba, amiről minden résztvevőt és ajánló iskolát levélben tájékoztatunk.

 

The Csányi Foundation was created to help talented children from disadvantaged backgrounds to develop their talents. It seems simple in practice, yet identifying someone in need without breaking them away from their family and environment, while operating over a long period, is a complex task. For this reason, the foundation has created the Guidance Programme, the aim of which is to provide continuous support from the 5th grade (from 10 to 14 years old) of selected children, to tackle their socio-cultural disadvantages and to develop their talents to ensure their further education.

Professional success

In 2016 the Csányi Foundation won the “Bonis Bona award for the talents of the nation”, a highly appreciated award and an honour for our organization.

We now support 56 students in their higher education, and some of our oldest supporters will soon be entering work with their diploma.

Principle

Real social impact cannot be achieved with only short-term support – only through time and effort, helping both children and their families. Personal care that takes place in different life stages and school types (primary school, high school, higher education) is vastly different, and so are their approaches. The Csányi Foundation embraces talent, creation, knowledge, and a value system that recognizes performance based on invested work.

During our development sessions, we find it important to have programs that promote active learning, in order to preserve children’s motivation.

How has the program succeeded?

In our foundation, we carry out continuous professional monitoring in accordance with our measurements calendar. We also provide individual and small-group sessions. Our activities are not restricted to one place – we are present in six locations across the country: Jászberény, Kaposvár, Nagybajom, Mohács, Pécs, Szeged, and their catchment areas.

We only work with committed and acclaimed professionals to ensure the high quality of the program.

Children are actively involved in the program, throughout which they can express their views and comments, thus improving the work of the foundation. To this end, the foundation’s Children’s Parliament was established and the Co-operation Rules and Regulations were drafted.

Further enrichment of the programme through the activities provided by our cooperating partners:

 • Knowledge dissemination and language development sessions, with the active participation of Fulbright scholars. Intensive language training with AIESEC volunteers (Brazil, Germany, Singapore, China, Costa Rica, and Italy)
 • Preparing for a conscious career choice and helping with the support of professional contact capital, with the support of the University of Kaposvár, Consulting Club, and McDaniel College Budapest.
 • Small professional practice with the support of the BONAFARM group, to promote conscious career choice and further education.
 • With NI‘s support – programming robots, mastering a graphical programming language, and deepening algorithmic thinking.
 • Close cooperation with the Polgár Foundation, as a result of which every year the winners of the jointly announced tender participate in the World Chess Festival.
 • Establishing and developing financial and management knowledge, with the support of the OTP Fáy Foundation and the K. Centre.
 • Organized trainings with the support of Mathias Corvinus Collegium (MCC) specialists, to develop social and communication skills.
 • Further development of computing skills, and coaching with MICROSOFT support.
 • Conscious awareness–raising, with the training of the Airship Program.

 

Occupations, programs, and specialized camps – without a focus on completion.

Everyday life in our community houses is characterized by coherent and carefully planned work. Long-term, prudent planning takes place alongside the rules set out in the Lifeline Program. Over the course of the month, primary school children have 26 classes, with 29 development hours for high school students; and we provide children with talent training on a single Saturday in a month. One of the foundations of the profession is the foreign language teaching of all children. A five-round language contest that lasts throughout the school year, in which besides written tests, a seminary and end-of-year oral exam is held. As a result, the group of the best performing students in each language and level can study at an intensive foreign language camp at the end of the school year. Another focus of development sessions is IT education, where our students are provided practical knowledge in addition to acquiring the ECDL exam, becoming adults with intelligent and safe use of smart tools. The third pillar of development sessions is self-knowledge and drama, which helps to overcome children’s disadvantages, and increases their self-confidence and communication skills.

The community houses of the foundation organize many cultural enrichment programs. In addition, we ensure that supporting individual students does not undermine the family balance – so we also organize open programs where family members can become involved (family days, talent days, open days). In addition to the many festive occasions, parents participate in lectures on the Parents’ Academy series of lectures, dealing with current issues affecting children such as conflict management, positive communication, adolescence, or drug prevention lectures. Throughout the year, several other groups have also been involved in community building, including the foundation’s chess championships, the Csányi Band and Foundation Chamber Choir rehearsals, and the annual Life Show Day, where our students present their annual activity and their achievements over the course of the year.

At the end of the school year, students are involved in local, national and international thematic camps, where the promotion of competence areas continues.

Social assistance

…including but not limited to

The value of the grants and the scholarship schemes is contained in the Csányi Foundation’s Aid and Scholarship Rules. For all of our sponsors, every foundation program is free. The principle of support is that the support for a child/family is most effective not as a one-off payment, but on the basis of the continuous needs of our supporters. the age range

Who can join the Program?

The Board of the Foundation decides at its autumn session the year before the selection process about the number of learning groups and participants for each region that can be added to the existing talent programs.

Pupils starting their 5th academic year might join the Guidance Program through its published application process, if their performance at the talent selection procedure is outstanding and they are also eligible based on the geographical, age and social conditions of the program. The current application opportunity will be published on the website of the Foundation and its Facebook page. The Foundation staff will visit primary schools and children welfare services in each eligible region to trace talents and spread information about the Foundation’s activities.

The applicants have to participate in a full-day talent selection procedure (mathematics and reading comprehension tests, topical drama play with the other applicants, personal interview and presenting their portfolio) which was elaborated by our experts. Based on the results our experts will create a priority list and then the Board decides who can join the Guidance Program. Each participant and their referring schools will be informed via letters.