Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy rögzítse a Csányi Alapítvány (székhely: 1125 Budapest, Lóránt u. 5/a.; nyilvántartási szám: 01-01-0009527; a továbbiakban: Alapítvány), mint a www.csanyialapitvany.hu honlap tulajdonosa, mint az Alapítványi hírlevél szolgáltatója, valamint az Életút Program végrehajtója által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket, amelyeket az Alapítvány, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el az általa nyújtott hírlevélszolgáltatás, adománygyűjtés és támogatás nyújtás kapcsán.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Alapítvány különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit.

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Alapítvány az adatkezelő, azaz az Alapítvány felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért. Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Adatkezelő neve: Csányi Alapítvány

Postacím: 1531 Budapest Postafiók 21.

Nyilvántartási szám: 01-01-0009527

Email cím: info@csanyialapitvany.hu

Honlap: www.csanyialapitvany.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-7032

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@csanyialapitvany.hu

 1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja, és az adatkezelés időtartama

 

1.1. Az adományozási és adományszerzési célból kezelt adatok köre

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja

 1. a) Hírlevél küldés:

A hírlevélre való feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány időszakosan hírlevelet küldjön az Alapítvánnyal kapcsolatos hírekről, az Alapítvány által szervezett rendezvényekről, programokról való tájékoztatás, az ezekre való meghívó kiküldése, valamint jótékonysági adománygyűjtő kampányainkban történő részvételre történő felhívás céljából. A hírlevélszolgáltatás nyújtása érdekében az Alapítvány személyes adatokat vesz fel Öntől. A személyes adatokat minden esetben közvetlenül Öntől, mint érintettől szerezzük be. Profilalkotás, automatizált döntéshozatal adatai kezelése során nem történik. A személyes adatok rögzítése elektronikusan történik oly módon, hogy az erre szolgáló paneleket a felhasználó kitölti, a megfelelő checkbox(ok) kipipálásával elfogadja a jelen hírlevél szabályzatot, és a feliratkozást megerősítő gombra kattint.

 1. b) Adományozás:

Amennyiben Ön adományt kíván eljuttatni hozzánk, erre lehetősége van átutalással, vagy gyors adományozás keretében bankkártyás fizetéssel is. Átutalás esetében az Ön bankszámlaszámát és nevét ismerjük meg. Bankkártyás fizetés esetén az Ön nevét, email címét, lakcímét, telefonszámát kezeljük. Az adományozáshoz ezen adatok kezelése elengedhetetlen.

 1. c) Támogatottak adatainak kezelése:

Az Alapítvány Életút Programjához való csatlakozásra jelentkezők (pályázók), az Életút Program részesei (támogatottak), illetve az Alapítvány egyéb támogatottjainak személyes és különleges adatait az érintettek hozzájárulásával kezeljük.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön által megadott hozzájárulás. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelés időtartama

 1. a) Alapítványunk az Ön személyes adatait hírlevél küldése céljából addig kezeli, amíg a hírlevél szolgáltatásunkat meg nem szüntetjük, illetve amíg Ön az Alapítvány hírleveléről le nem iratkozik, vagy egyébként a személyes adatai törlését, illetve korlátozását nem kéri, vagy azt nem tiltja meg számunkra.
 2. b) Az adományozók személyes adatainak kezelése a számviteli előírások szerinti időtartamig valósul meg.
 3. c) Az Életút Programba felvételt nem nyert pályázók és szüleik/gondviselőik adatait a felvételi eljárást követő 5 év elteltével töröljük, addig is zártan kezeljük. A támogatásban részesülők adatait hozzájárulásuk visszavonásáig kezeljük.

 

1.2. Hírlevél feliratkozás

Adatkezelési esetkör leírása

Amennyiben külön hozzájárul, nevét és email címét felhasználjuk arra, hogy az Alapítvány hírleveleit elküldjük az Ön számára.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön által megadott hozzájárulás.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

 

1.3. Adományozók nevének nyilvánosságra hozatala

Adatkezelési esetkör leírása

Amennyiben hozzájárul, nevét feltüntetjük honlapunkon az adományozók között.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön által megadott hozzájárulás.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

 

1.4. Pályázók és Támogatottak

Adatkezelési esetkör leírása

Az Alapítvány Életút Programjához csatlakozni szándékozók, az Életút Programba felvettek és az Alapítvány egyéb támogatottjai adatainak kezelése.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön által megadott hozzájárulás.

Személyes és különleges adatokat kezelünk:

– abból a célból, hogy ki tudjuk választani a pályázók közül azokat, akik támogatásban részesülhetnek,

– abból a célból, hogy a támogatottak megkaphassák az Életút Program, illetve a Támogatási és Ösztöndíj Szabályzat szerinti ellátásokat, szolgáltatásokat, ösztöndíjakat és egyéb juttatásokat.

A felvételi eljárás során kezeljük:

– a jelentkezési adatlapon megadott adatokat (ezen adatok kezelése elengedhetetlen a rászorultság megítéléséhez),

– a szociális helyzet személyes felmérése során tudomásunkra jutott adatokat (ezen adatok kezelése elengedhetetlen a rászorultság megítéléséhez),

– a gyermekek által kitöltött tesztek eredményeit (ezen adatok kezelése elengedhetetlen a gyermek tehetségének megítéléséhez),

– a gyermekekről és szülőkről a felvételi eljárás során készült fényképeket és videó felvételeket.

A támogatás érdekében a megkötött szerződés alapján, a teljesítés érdekében az Önök hozzájárulásával kezeljük:

– a támogatást nyert gyerekek és szülők/gondviselők esetében a felvételi eljárás során a birtokunkba kerülő adatokat (ezen adatok kezelése elengedhetetlen a támogatások nyújtásához),

– a gyermekek és szülők/gondviselők betegségeire (pl.: allergia) vonatkozó adatokat (ezen adatok kezelése elengedhetetlen a támogatások nyújtásához, és a foglalkozások/táborok/rendezvények során a felügyeletünkre bízott gyermekek egészségügyi állapotának megfelelő ellátás, szolgáltatás biztosításához).

Adatkezelés időtartama

Az Életút Programba felvételt nem nyert pályázók és szüleik/gondviselőik adatait a felvételi eljárást követő 5 év elteltével töröljük, addig is zártan kezeljük.

A támogatásban részesülők adatait hozzájárulásuk visszavonásáig kezeljük.

 

1.5. Google Suite for Education támogatottak általi használata

Adatkezelési esetkör leírása

A felvételt nyert, támogatásban részesülő gyermekek részére Google Suite for Education fiókot biztosít az Adatkezelő. Az alapítványi fiókkal Adatkezelő célja az, hogy alkalmazkodva a kor kihívásaihoz, magas színvonalon biztosítsa a gyermekek fejlődését, a zavartalan tanulás lehetőségét, olyan esetben amikor az oktatás személyes körülmények között nem lehetséges, illetve célja az is hosszútávon, hogy fejlessze a programban résztvevők digitális kompetenciát, tudását, mivel a Google nyújtotta szolgáltatásokkal, vagy azokhoz hasonló szolgáltatásokkal a vállalati környezetben is találkozhatnak később a gyermekek. Adatkezelő az alapítványi fiókhoz a gyermekek nevét, csoportját és iskolatípusát rendeli hozzá.

Az adatkezelés keretében a gyermek kap egy alapítványi email címet és hozzáfér az engedélyezett Google for Education szolgáltatásokhoz.

Tájékoztatjuk, hogy a Google for Education szolgáltatások magáncélú használata nem engedélyezett.

Tájékoztatjuk emellett, hogy a Google for Education szolgáltatások használata során a Google Inc. adatokat kezel és rögzít, amelyre a Google Inc. mindenkor hatályos adatkezelési szabályai az irányadóak.

Adatkezelés jogalapja és célja

Abban az esetben, ha a hatályos jogszabályok alapján (pl.: kijárási korlátozás elrendelése), az oktatás csak online keretek között zajlódhat, az adatkezelés jogalapja a gyermekekkel/16 éven aluliak esetében a gyermekekkel és törvényes képviselőjükkel megkötött támogatási szerződés teljesítése, a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, tekintve, hogy az Alapítvány által vállalt oktatási kötelezettségek ilyen esetben más módon nem teljesíthetőek.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön által megadott hozzájárulás, ha az oktatás személyes megjelenéssel is megvalósítható (normál körülmények között), de az oktatást az Alapítvány oktatási, vagy más célból választható módon a Google Suite for Education használatával valósítja meg.

Abban az esetben, ha az oktatás személyesen is megvalósítható, de a kialakított metodika alapján az oktatás kizárólag a Google Suite for Education-on keresztül tud megvalósulni (mivel a cél az, hogy a rendszer adta lehetőségeket kihasználva az Alapítvány kifejezetten a rendszerben tervezte meg az oktatási tevékenységét, vagy más aktivitását), az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek, hogy az oktatás megfelelő minőségű színvonalon valósuljon meg és jusson el a gyerekekhez, illetve, hogy a gyermekek megtanulják a rendszer használatát.

Adatkezelés időtartama

A gyermek részére létrehozott fiók és az összes ahhoz kapcsolódó adat a támogatási időszakot követően törlésre kerül.

 

1.6. Kapcsolatfelvételi űrlap

Adatkezelési esetkör leírása

Honlapunkon lehetőség van űrlapon keresztül kapcsolatba lépni az Alapítvánnyal. Az űrlapon nevét, email címét és a számunkra küldött üzenet tartalmát kezeljük.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön által megadott hozzájárulás.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a kapcsolatfelvétel megvalósulását követően töröljük, kivéve, ha további kapcsolat jön létre, amely személyes adatok kezelésével jár együtt, de ez esetben az adatkezelésről további tájékoztatást adunk.

 

 1. Adattovábbítás

Az általunk kezelt adatokhoz teljeskörűen az ellenőrzésre jogosult szerveken kívül csak az Alapító, a Kuratórium, a Felügyelő Szerv és az Alapítvány titoktartásra kötelezett alkalmazottai férhetnek hozzá.

 1. a) Hírlevél:

Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik személy részére, kivéve, ha Ön hozzájárul, de ilyen esetben mindig előzetesen kérjük a hozzájárulását az adattovábbításhoz.

 1. b) Adományozás:

Amennyiben hozzájárul a csanyialapitvany.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatait átadjuk az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, email cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 1. c) Támogatottak adatainak kezelése:

A támogatottakat a nyilvántartásban belső azonosítóval látjuk el, amely lehetővé teszi az adataik, a támogatások, juttatások, szolgáltatások, ösztöndíjak anonim szakmai és pénzügyi elemzését, és a tervezéshez való felhasználását, ugyanakkor alkalmas a konkrét személynek nyújtott valamennyi támogatás beazonosítására is. A támogatottak nevét és belső azonosítóját a támogatások könyvviteli nyilvántartása és későbbi beazonosítása céljából az Alapítvány könyvelését végző szolgáltató is megismerheti. A támogatottak adatainak kezelésére a támogatók felé történő elszámolás és az adózási kötelezettségek teljesítése okán van szükség. Amennyiben a foglalkozások megtartásához megbízott oktatót vagy önkéntest veszünk igénybe, a támogatott azonosító adatait, iskolai osztályfokát, belső azonosítóját és a támogatás ideje alatt elért eredményeit ez a személy megismerheti. A támogatottak adatainak rögzítéséről és folyamatos frissítéséről a támogatott mentora gondoskodik, ezért azok változásáról őt kell értesíteni. Amennyiben ehhez a támogatási szerződésben külön hozzájárulnak, a gyermekekről a foglalkozásainkon, vagy az általunk szervezett eseményeken készült fényképeket, videófelvételeket a honlapunkon, facebook oldalunkon és kiadványaiban közzétesszük. A támogatottak média szerepléseihez (rádió, televízió, írott sajtó, kampányfilm, plakát és szóróanyagokon való megjelenés) külön engedélyt, nyilatkozatot, hozzájárulást kérünk.

 1. Adatfeldolgozók

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:

– weboldalunkat a Café Reklám Zrt. (1037 Budapest, Seregély u. 3-5.) üzemelteti.

 

 1. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

– személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,

– helyesbítéshez való jog,

– adatkezelés korlátozása,

– törléshez való jog,

– hordozhatósághoz való jog,

– tiltakozáshoz való jog,

– hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panasszal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

– a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

– a következő információkról tájékoztassuk:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;

– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;

– Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

– a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

– a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

– a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

 

 1. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, módosítani vagy kimenteni a rendszerből. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is. Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensről tájékoztatjuk Önt.

 

 1. Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk. Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

– a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;

– azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

– hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

– arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

– az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. június 30. napjától érvényes.